Tín dụng đầu tư

Theo Điều 9. Lãi suất cho vay, các khoản phí liên quan đến hoạt động cho vay (Quy chế cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-HĐQT ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam)

 

1. Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng mức lãi suất bình quân gia quyền của các mức lãi suất trúng thầu trái phiếu VDB được Chính phủ bảo lãnh kỳ hạn năm (05) năm trong thời gian một (01) năm trước thời điểm công bố lãi suất theo quy định tại Khoản 2 Điều này cộng (+) tỷ lệ phí quản lý hoạt động và dự phòng rủi ro của VDB.

Tổng Giám đốc xác định, báo cáo Hội đồng Quản trị để báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định tỷ lệ chi phí quản lý oone định trong thời kỳ 3 năm, đảm bảo cho VDB đủ nguồn kinh phí hoạt động và trích lập dự phòng rủi ro theo quy định để làm cơ sở xác định, công bố lãi suất cho vay. Trường hợp có biến động lớn, Hội đồng Quản trị báo cáo Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định tỷ lệ chi phí quản lý phù hợp trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.

2. Định kỳ vào ngày làm việc cuối cùng của Quý, căn cứ nguyên tắc xác định lãi suất quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng Quản trị xác định, công bố mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc.

3. Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước đối với mỗi dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều này được điều chỉnh, áp dụng cho toàn bộ dư nợ của dự án và các khoản giải ngân vốn vay của Quý tiếp theo.

4. Lãi suất nợ quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn áp dụng tại từng thời điểm đối với số nợ gốc quá hạn. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định của Hội đồng Quản trị hoặc do Hội đồng Quản trị quyết định theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

5. Lãi suất cho vay quy đổi theo tỉ lệ %/năm (một năm là 365 ngày). Lãi vay được tính theo số dư nợ cho vay thực tế và thời gian duy trì số dư nợ cho vay thực tế đó.

6. VDB và khách hàng thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng về một hoặc một số loại phí liên quan đến hoạt động cho vay phù hợp với quy định của pháp luật gồm:

- Phí trả nợ trước hạn.

- Phí thu xếp cho vay hợp vốn.

- Phí cam kết giải ngân.

- Phí khác.

7. Tổng Giám đốc hướng dẫn, quy định cụ thể việc xác định mức lãi suất cho vay, phương pháp tính lãi vay và việc thu phí liên quan đến hoạt động cho vay.

Khách online:3275
Lượt truy cập: 13001327